Mniej ścieków, czystsza gleba i rzeki

Czytaj dalej
Fot. Adam Wojnar
Paulina Szymczewska

Mniej ścieków, czystsza gleba i rzeki

Paulina Szymczewska

Już 88,5 proc. mieszkańców gminy Zielonki korzysta ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego, a jeszcze nie tak dawno stopień skanalizowania był tam ponad dwukrotnie mniejszy. – Od lat sukcesywnie realizujemy w naszej gminie program budowy kanalizacji, z roku na rok zwiększając procent obszaru objętego zintegrowanym systemem sanitarnym. A kulminacja tych działań miała miejsce w latach 2008–2015, kiedy to zrealizowaliśmy bardzo ważny projekt: „Gospodarka ściekowa gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”, współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – informuje Bogusław Król, wójt gminy Zielonki.

Przypomnijmy, po 2000 roku coraz bardziej widoczne stawały się dysproporcje pomiędzy stopniem skanalizowania a zwodociągowaniem gminy Zielonki. Dostęp do sieci wodociągowej mieli prawie wszyscy mieszkańcy, gdy tymczasem sieć kanalizacyjna pokrywała jedynie 37 proc. obszaru. Wymagała szybkiej rozbudowy – głównie ze względu na dynamicznie postępujący proces urbanizacji terenów gminy oraz fakt, że Zielonki są położone na obszarze chronionym i cennym przyrodniczo (otulina Ojcowskiego Parku Narodowego, sąsiedztwo obszarów chronionych Natura 2000 – Dolina Prądnika Dolinki Jurajskie).

Stąd zadanie uporządkowania gospodarki ściekowej samorząd uznał za priorytetowe. Jednym z najważniejszych elementów był tu właśnie projekt „Gospodarka ściekowa gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”. Dzięki jego realizacji w granicach aglomeracji krakowskiej – w miejscowościach: Owczary, Wola Zachariaszowska, Bibice, Wegrzce, Dziekanowice, Trojanowice, Garliczka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Zielonki i Pękowice – wybudowano blisko 64 km sieci kanalizacyjnej oraz osiem przepompowni. Liczba mieszkańców korzystających z sieci zwiększyła się o ponad 8,6 tys. A cały system został połączony z systemem kanalizacji sanitarnej Krakowa.

– Tym samym wypełniło się porozumienie, zawarte 21 czerwca 2007 roku między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie a gminą Zielonki. Dotyczyło ono udostępnienia punktów zrzutu ścieków z naszej gminy do sieci MPWiK. Na mocy tego porozumienia wyznaczono trzy takie punkty – w ciągu ul. Glogera, Witkowickiej i Batowickiej – wymienia Radosław Małysz, kierownik referatu inwestycji sieciowych w Urzędzie Gminy Zielonki.

Realizacja projektu pozwoliła zwiększyć stopień skanalizowania gminy do ponad 70 proc. To przyniosło również korzyść aglomeracji krakowskiej, która zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. powinna być skanalizowana w 98 procentach. Cel został więc osiągnięty. – Warto też wspomnieć o innych korzyściach, jak wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej gminy, podniesienie jej atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój mieszkalnictwa. Jednocześnie rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyniosła korzyści środowisku: poprawiła się czystość gleby, wód powierzchniowych i podziemnych dzięki zebraniu zanieczyszczeń w zbiorczy system kanalizacyjny – podkreśla wójt Bogusław Król.

Za swój projekt rozbudowy kanalizacji gmina Zielonki otrzymała w tym roku nagrodę w konkursie ekoLIDERZY, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. To jednak nie koniec – władze gminy realizują kolejne proekologiczne inwestycje. Przygotowany jest już m.in. czwarty etap projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Zielonki”, który zakłada wybudowanie ponad 21 km kanalizacji i blisko 3 km sieci wodociągowej (w latach 2017 – 2020). Ponadto samorząd planuje inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza.
W gminie Zielonki ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego korzysta obecnie ponad 19,6 tys. mieszkańców, czyli 88,5 proc.

Bogusław Król, wójt gminy Zielonki:

Przyznanie gminie Zielonki zaszczytnego tytułu ekoLIDERA jest uznaniem naszych proekologicznych działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ostatnich ośmiu latach. Udział w tym sukcesie mają mieszkańcy, radni, sołtysi i pracownicy urzędu, którzy na każdym etapie aktywnie włączali się w prace projektowe i realizacyjno-odbiorowe w terenie. Aktualnie eksploatujemy blisko 200 km sieci kanalizacyjnej i tyle samo sieci wodociągowej z dużymi zbiornikami wody pitnej. Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego generuje potrzeby w zakresie rozbudowy sieci i dlatego w tym roku złożyliśmy kolejny wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę blisko 24 km kolektorów wodno-kanalizacyjnych. Pomyślna realizacja tego projektu spowoduje, że w każdej miejscowości gminy będą główne zbiorcze sieci kanalizacyjne.

Nagrodę finansową, którą otrzymaliśmy w związku z wyróżnieniem WFOŚiGW w Krakowie, przeznaczamy na zakup i montaż 30 pyłomierzy na obszarze gminy. Chcemy mieć ciągłą informację o stanie powietrza. Planujemy przystąpienie do programu wymiany starych pieców w gospodarstwach domowych i szerokie działania informacyjno-edukacyjne. Czystsze powietrze na naszym obszarze to wyzwanie czasu i ważny cel strategiczny.

Projekt „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki – kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka”

* Koszt projektu: 42 775 020,79 zł
* Dofinansowanie unijne: 21 885 795,11 zł

Paulina Szymczewska

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.