Redakcja

Regulamin akcji promocyjnej „Prenumerata Gazety Krakowskiej z książką”

Redakcja

Skorzystaj z oferty: przejdź do formularza

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Prenumerata Gazety Krakowskiej z książką” zwanej w dalszej części regulaminu „Akcją Promocyjną” jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 2408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 (dalej jako Organizator).

2. Akcja promocyjna trwa od 08.05.2017 do 27.05.2017 lub do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją.

3. Akcja odbywa się na terenie Polski.

4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy Czytelnik serwisu www.gazetakrakowska.pl i www.plus.gazetakrakowska.pl, który w okresie trwania promocji zakupił prenumeratę cyfrową (pakiet z e-wydaniem gazety Gazeta Krakowska (zwanej dalej „Gazetą”) na 30 dni w cenie 29 zł za pośrednictwem w/w serwisów. O przyznaniu upominku decyduje kolejność zaksięgowania wpłaty z tytułu w/w prenumeraty na rachunku bankowym Organizatora.

5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji Promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do akcji.

6. W promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.

8. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II. Przedmiot Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna polegać będzie na tym, że Uczestnicy po zakupieniu (opłaceniu zamówienia) 30-dniowej cyfrowej prenumeraty Gazety Krakowskiej otrzymają upominek w postaci książki „Kulinarne wędrówki po Małopolsce”.

4. Pula upominków: 50 szt. książek.

5. Upominki zostaną przekazane po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu przez Polska Press wpłaty otrzyma książkę „Kulinarne wędrówki po Małopolsce” przesyłką pod wskazany w zamówieniu adres.

6. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji z przyczyn leżących po jego stronie nie odbierze upominku w terminie 30 dni od daty spełnienia warunku do jego otrzymania, prawo do otrzymania upominku wygasa.

7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do zamiany upominku na inny lub na ekwiwalent pieniężny.

8. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do upominku na osobę trzecią.

III. Dane osobowe

1.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia akcji promocyjnej, wyłonienia nagrodzonych, przyznania i wydania nagrody oraz czynności reklamacyjnych.

2.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

3.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.

IV. Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jest udostępniony na stronie plus.gazetakrakowska.pl.

2. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 10 dni od daty zakończenia akcji. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: plus@polskapress.pl z dopiskiem Reklamacja – Gazeta Krakowska – „Prenumerata z książką”,
b) listem poleconym na adres Gazeta Krakowska, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków z dopiskiem Reklamacja – Prenumerata z książką.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 20 dni (zgodnie z datą otrzymania wiadomości e-mail lub stempla pocztowego) od dnia ich otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi e-mailem lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika, a niezadowolony z rozstrzygnięcia Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie serwisu zamieszczonego na stronie plus.gazetakrakowska.pl.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji może ulegać zmianom. Zmiany nie mają wpływu na prawa uczestników, którzy skorzystali z promocji przed ogłoszeniem zmiany.

2.Zmiany regulaminu promocji ogłaszane będą na stronie plus.gazetakrakowska.pl i obowiązywać będą od dnia ogłoszenia, chyba że Organizator wskaże późniejszy termin wejścia zmian w życie.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.